Thursday, December 5, 2013

e-government ေကာင္းက်ိဳးနဲ႕ ဆိုးက်ိဳး မ်ား

ေကာင္းက်ိဳးမ်ား 
အခ်ိန္တုိ လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းကေတာ့ အေျခခံ အက်ဆုံးေသာ ေကာင္းက်ဳိး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာအစုိးရနဲ႔ ျပည္သူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစ ပါ တယ္။ ျပည္သူ႔အတြက္ အစုိး ရျဖစ္တာေၾကာင့္ အစိုးရအတြက္ ၿပည္သူ ဆုိတာလဲ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူထုအ ဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေနေစေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားဟာ ေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမႈကို ဦးတည္ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ ေန႔ စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို e-Government က႑မ်ဳိးစုံကေန တစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူထုႀကီးကို တုိက္႐ုိက္နဲ႔ ျမန္ျမန္ခ်ထား အသိေပးႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိပြင့္လင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရးဟာ လူထုနဲ႔အစုိးရၾကားမွာ ႀကီးမားတဲ့ ယုံၾကည္မႈ ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ဒီအျပင္လည္း ဒီလိုေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ကမ႓ာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အစုိးရသတင္း အခ်က္ အလက္ ျဖန္႔ေဝရာ ဌာနႀကီးအျဖစ္လည္း ျဖစ္ေနမွာျဖစ္သလုိ မိမိတုိ႔အစုိးရ ဘာေတြလုပ္တယ္ ဆုိတာ ကို ေနရာစုံကေန အခ်ိန္မေရြး သိရွိေနႏုိင္ၿပီး ကမၻာအႏွံ႔က မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လုပ္ငန္း ေဆာင္ တာေတြကုိ အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္ကုိင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနခြင့္လည္း ရရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ ရဲ႕ႏိုင္ငံေရး ေပၚလစီမ်ားနဲ႔ ကတိကဝတ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ မွာ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ ပူေပါင္းပါဝင္မႈကို e-Government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကေနတစ္ဆင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သယ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု စိတ္ေက်နပ္မႈကို ေပး စြမ္းႏုိင္မႈဟာ အစုိးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္တဲ့ e-Government ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက အဓိက က်ပါတယ္။ စိတ္ေက်နပ္မႈ ေပးႏုိင္မႈက တုိင္းျပည္လူထုအေနျဖင့္ အစုိးရအေပၚ ပုိမုိအားကုိးအားထား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ တယ္လုိ႔ ျမင္တာေၾကာင့္ အထူးအက်ဳိးရွိတဲ့ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါဝင္ႏုိင္တဲ့ e-Government လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက နည္းပညာ တုိးတက္ျပန္႔ပြားေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထု တစ္ဦး ခ်င္းစီအတြက္ အသိပညာ တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီဂ်စ္တယ္ ယဥ္ပါးမႈဟာ e-Government ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ အျပန္အလွန္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစသလုိ ပညာေရး က႑အတြက္ အခြင့္အလမ္း အသစ္ေတြကို ေဆာင္ယူလာႏုိင္ပါတယ္။ စကၠဴျဖင့္ အေျခခံေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာျခင္း၊ သီးျခားထပ္မံ ကုန္က်မႈမ်ား၊ လမ္းစရိတ္ ႏွင့္ သီးၿခား ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေပးအပ္ရတဲ့အတြက္ ကုန္က်မႈ မ်ား ေလ်ာ့နည္း သြားျခင္းတို႔က e-Government မွ ေပးအပ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ပိုမိုအသုံးျပဳဖုိ႔ ေစ့ေဆာ္ေပးပါတယ္။ ဒီအျပင္ စကၠဴအသုံးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားတဲ့အတြက္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား က်ဆင္းသြားႏုိင္ၿပီး အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အစုိးရ အသုံးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ရာမွာ ထိေရာက္တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္လည္း လက္ခံလာတာေၾကာင့္ ကမ႓ာတလႊားမွာ Paperless Office လို႔ေတာင္ တင္စား ေခၚေဝၚလာၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြဆုိ e-Government လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း ကို ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့အတြက္ စားသုံးသူ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ေၾကာ္ျငာႏုိင္တဲ့ ထိေရာက္တဲ့ ေၾကာ္ျငာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးျပဳေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားကို သီးျခား ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု တုိးလာေစပါတယ္။ ဒီလုိေကာင္းက်ဳိးေတြ အမ်ားအျပားက e-Government ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဆက္လက္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။

Tuesday, August 7, 2012

ဗိုင္းရပ္စ္ ( Virus) ကာကြယ္ျခင္း အစီအမံ

From-  ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာအေရးေပၚတံု႕ၿပန္ေရးအဖြဲ႔ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ျခင္းအစီအမံ ၇ ခ်က္။

ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ျခင္း ေဆာ့၀ဲလ္ကို ေနာက္ဆံုး (latest version) အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
အီးေမးလ္ႏွင့္ တြဲဆက္ေနေသာ ဖိုင္မ်ားကို ဦးစြာ ဗိုင္းရပ္စ္ စစ္ေဆးပါ။
ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ထားေသာ ဖိုင္မ်ားကို ဦးစြာ ဗိုင္းရပ္စ္ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
ကြန္ပ်ဴတာညႊန္ႀကားခ်က္စနစ္မ်ားသည္ လံုျခံဳမႈစနစ္ကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
Security Patch ကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျခင္းလကၡဏာမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမရွု ့သင့္ပါ။
အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မျဖစ္မေန backup ျပဳလုပ္ပါ။

(၁၀.၈.၂၀၁၂) ေသာၾကာေန႕ Cyber Attack to Myanmar

မြတ္စလင္ ဟက္ကာမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအားCyber Attack ျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္ကို ၁၀.၈.၂၀၁၂ ရက္ေန႕သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႕ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသည့္ ဘဂၤါလီ မ်ားကို ေထာက္ခံသည့္ မြတ္စလင္ ဟက္ကာမ်ား စုေပါင္းကာျမန္မာႏုိင္ငံအား Cyber Attack ျပဳလုပ္ရန္ Operation Myanmar Hacker Group ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီလိုတိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ Hacker ၄၀၀၀ ေက်ာ္ကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ မြတ္စလင္  Hacker ၁၀၀၀ ေက်ာ္က   ပူးေပါင္းပါ၀င္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။။ တိုက္ခိုက္မႈ႕ကို  တနလၤာေန႕  (၆.၈.၂၀၁၂) ရက္ေန႕တြင္ စတင္တိုက္ခိုက္ ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း  ပိုမိုထိေရာက္စြာ တုိက္ခိုက္နိုင္ရန္အတြက္ (၁၀.၈.၂၀၁၂)  ေသာၾကာေန႕ သို႕  ေျပာင္းေရႊ႕သတ္မွတ္ တိုက္ခိုက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။  တာ၀န္ရိွသူေတြ အေနျဖင့္ မေပါ့ဆၾကရန္ ႏွင့္  မိမိတို႕၏ ၀ဘ္ဆိုက္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ ကာကြယ္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန website အဟတ္ခံရၿမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရ၏ တရားဝင္ Website ျဖစ္ေသာ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ Website ကို ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အတိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ မ်ားက ဆိုသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ေန႔လည္ပုိင္းေလာက္ ဝင္ၾကည့္တာ မရေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီဆုိက္ကို ေခၚလိုက္ရင္ အမဲေရာင္ ေနာက္ခံ စာမ်က္ႏွာနဲ႔ အခုလက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တာကို ေရးထားတယ္ဟု အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဘယ္သူေတြဘာဘဲေၿပာေၿပာ သူတု.ိၿပဳံးၿပီးၾကည္.ေနၾကတယ္ဆုိတာ မေမ.နဲ.

( ၾကိဳက္လြန္းလို႕ mmexpress  က ၿပန္ကူးယူေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္..)
သမၼတရဲ႕ လြတ္ျငိမ္းခြင့္နဲ႕ လြတ္လာၾကသူအသီးသီးဟာ အက်ဥ္းက်စဥ္က မေတြ႔ရသူ မိဘေဆြမ်ိဳးေတြ ၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ေတြ ၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြ နဲ႔ ေတြ႕ၾကဆံုၾက ၊ ေျပာၾကဆိုၾကနဲ႕ ျမင္ရ တဲ့ ျမင္ကြင္းေတြဟာ ၾကည္နူးစရာပါဘဲ ၊ဒီလို ေတြ႕ၾကဆံုၾက ေျပာၾကဆိုၾကရာမွာ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ သူတို႕ေနခဲ့ရတဲ့အေျခအေနေတြ ၊ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ၊ အခက္အခဲေတြ ကို ေမးၾကျမန္းၾက ေျပာၾကဆိုၾကတာပါဘဲ ၊ ေျပာရဆိုရမွာေပါ့ေလ... ေထာင္ဆိုတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အရပ္မွမဟုတ္တာကိုး ... ၊ အျပင္မွာေနတဲ့ သူေတြကလည္း သူတို႔မေရာက္ဘူတဲ့ေထာင္ဆိုတာၾကီးဟာ ဘယ္လိုပါလိမ့္ဆိုျပီး သိခ်င္ၾက ရွာမွာ သဘာ၀ပါဘဲ ...။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၀က္ဘ္ဆိုက္ ဟက္ခံရမႈ ျပန္လည္ ရရွိျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ လႊင့္တင္ထားသည့္ http://ministryofinformation.gov.mm/၀က္ဘ္ဆိုက္အား ျပင္ပ ဟက္ကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏တိုက္ခိုက္ခံရမႈၾကာင့္ ယေန့နံနက္၇နာရီ၀န္းက်င္မွစတင္၍၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈမရခဲ့ရာ ယခု ျပန္လည္ရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Thursday, July 26, 2012

ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီတာေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ကုိ စတင္

         ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၌ အသုံးျပဳလ်က္ရွိ သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လွ်ပ္စစ္မီတာစနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေရး အတြက္ စတင္သည့္ အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕၌ စတင္အသုံးျပဳ ၿပီျဖစ္သည္။
            ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီတာ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ၿခင္း စီမံကိန္း၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အလုံးေရ တစ္သိန္းခန္႔ သုံး စြဲႏိုင္ ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ေငြေပၚမူတည္ၿပီး က်န္ရွိႏွစ္မ်ားတြင္ အလုံးေရ တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္မည္ျဖစ္သည္။